GeriCall (hierna: ook ‘wij’ en ‘ons’) is statutair gevestigd te (2597 LA) Den Haag aan de Nieuwe Parklaan 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17142591.

GeriCall stelt haar medewerkers – de artsen – beschikbaar voor (cliënten en patiënten van) onder andere verzorgingshuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra, hierna :

“zorgorganisaties”. Wij zijn gespecialiseerd in de spoed- en complexe medische dienstverlening in de ouderenzorg in de avond-, nacht- en weekenddiensten van zorgorganisaties. Daarnaast levert GeriCall medische (spoed)diensten overdag en andere medische gerelateerde diensten zoals het opzetten en overnemen van medische zorg van afdelingen en extramurale diensten (consulten thuis, consulten in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en huisartsenposten, allen binnen de ouderengeneeskunde).

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wij houden ons daarom aan de regels die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Door middel van deze privacyverklaring willen wij voor u inzichtelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die u aan ons verstrekt.

1.    Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 1. cliënten en patiënten aan wie door medewerkers van GeriCall medische zorg is verleend;
 2. medewerkers (werknemers en zzp’ers van GeriCall);
 3. alle bezoekers van onze website;
 4. medewerkers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder zorgorganisaties).

2.    Persoonsgegevens van cliënten en patiënten

2.1. Doeleinden
De medische gegevens van cliënten en patiënten worden door onze medewerkers – de artsen – verwerkt in het elektronisch patiëntendossier van de zorgorganisatie, die hiervoor zelf verantwoordelijk is.

De persoonsgegevens van cliënten en patiënten die door GeriCall worden verwerkt, worden gebruikt voor het leveren van adequate medische zorg (volgens de daarvoor geldende richtlijnen), het geven van consulten, het behandelen van eventuele (medisch inhoudelijke of logistieke) klachten op dit geheel en het versturen van facturen aan de zorgorganisaties.

2.2. Rechtsgrond
De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgorganisatie.

2.3. Soort persoonsgegevens
Van cliënten en patiënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en geboortedatum
 • De reden van het consult
 • De naam en locatie van de zorgorganisatie waar de cliënt wordt behandeld
 • Indien van toepassing klachten met eventuele medische details

2.4. Verstrekken van persoonsgegevens aan anderen
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan uw zorgorganisatie middels een beveiligde omgeving (GeriForce). De geautoriseerde medewerkers van uw zorgorganisatie hebben toegang tot deze omgeving door middel van 2 factor authenticatie. Door GeriForce kan uw zorgorganisatie worden geïnformeerd dat (en wanneer) er een consult heeft plaatsgevonden. Uw zorgorganisatie kan vervolgens in haar elektronisch patiëntendossier de medische inhoudelijke details inzien van de behandeling die heeft plaatsgevonden.

2.5. Bewaartermijn
In beginsel worden uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar bewaard, omdat dit noodzakelijk kan zijn voor een eventuele medische tuchtrechtelijke procedure. Dit is geregeld in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

3.    Persoonsgegevens van medewerkers

3.1. Doeleinden
De persoonsgegevens worden door GeriCall verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De beoordeling van uw geschiktheid en beschikbaarheid voor de dienstverlening van GeriCall;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering;
 • Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en GeriCall;
 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen GeriCall en de zorgorganisaties;
 • Het aan laten maken van persoonsgebonden accounts/inlog voor de elektronische patiëntendossiers en elektronische voorschrijfsystemen waar binnen de betreffende zorginstelling mee gewerkt wordt;
  Het informeren over onze dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Kwaliteits- en management doeleinden, zoals audits, accountantscontrole;
 • Het bevorderen van uw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • Bespreken van terugkoppelingen en klachten van de zorgorganisatie of de patiënt;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op GeriCall rusten;
 • Het beantwoorden van uw

3.2. Rechtsgrond
De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de wettelijke grondslagen is voldaan.

 • De meeste verwerkingen van persoonsgegevens worden verricht omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van opdracht.
 • Ook worden persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GeriCall rust, denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van persoonsgegevens aan de belastingdienst op grond van de Wet op de Loonbelasting of het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Wet verbetering.
 • In sommige gevallen kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GeriCall of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u zwaarder wegen dan de belangen van GeriCall en/of de derde.
 • En met toestemming verwerken wij beeldmateriaal van

3.3. Soort persoonsgegevens
Van medewerkers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten
 • Beschikbaarheid b.v. dienstrooster
 • Bankrekeningnummer
 • BIG registratienummer
 • Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit)
 • Verklaring omtrent gedrag

3.4. Zzp’ers
Voor de zzp’er geldt dat GeriCall de volgende gegevens tevens verwerkt: inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel, uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Btw-nummer. Er wordt geen kopie identiteitsbewijs of BSN verwerkt.

3.5. Tijdens de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht van medewerkers
Gedurende de looptijd van uw overeenkomst met GeriCall, is het GeriCall toegestaan bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken in uw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen en correspondentie over het functioneren. Het is GeriCall toegestaan om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken, ten behoeve van de financiële/salaris administratie. Het gaat onder andere om loonstroken, loonbeslag, pensioengegevens, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring. Van zzp’ers worden de facturen en BTW nummer verwerkt.

In geval van een ziekmelding kan GeriCall een aantal persoonsgegevens van u verwerken, zoals : het (verpleeg)adres, de vermoedelijke duur van uw verzuim, de lopende afspraken en werkzaamheden. Nadat de bedrijfsarts is geraadpleegd wordt o.a. verwerkt welke werkzaamheden u niet meer of nog wel in staat bent te verrichten en eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die GeriCall voor de re-integratie moet treffen.

3.6. Verstrekken persoonsgegevens aan anderen
GeriCall kan uw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dit verenigbaar is met de genoemde doeleinden en grondslagen, waaronder de zorgorganisaties, bedrijven en/of personen die GeriCall heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (zoals verwerkers).

3.7. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd. Als er tussen u en GeriCall een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekking) tot stand is gekomen en deze is geëindigd, zal GeriCall uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op GeriCall een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. Een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor GeriCall in elk geval in de volgende situaties:

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde
 2. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de salaris of financiële administratie, geldt dat GeriCall deze gedurende 7 jaar bewaart.
 3. Een kopie identiteitsbewijs wordt 5 jaar

4.    Zakelijke relaties

4.1. Doeleinden
De persoonsgegevens van relaties worden door GeriCall verwerkt voor het onderhouden van een zakelijke relatie, het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen

GeriCall en de relatie, het verstrekken van informatie, het versturen van facturen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op GeriCall rusten.

4.2. Rechtsgrond
GeriCall verwerkt de persoonsgegevens van zakelijke relaties, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of omdat er een wettelijke verplichting is (bv. fiscale verplichtingen) of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben of met uw toestemming.

4.3. Soort persoonsgegevens
Van medewerkers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties, waaronder medewerkers van zorgorganisaties, maar ook van potentiële medewerkers, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

4.4. Verstrekken persoonsgegevens aan anderen
GeriCall kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening (gerechtvaardigd belang), zoals aan leveranciers, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan GeriCall de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien GeriCall daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming heeft verleend.

4.5. Bewaartermijn
In verband met de fiscale bewaarplicht worden de persoonsgegevens op de facturen 7 jaar bewaard na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst. Van potentiële zakelijke relaties worden de persoonsgegevens 2 jaar bewaard. Indien 2 jaar na het laatste contact geen zakelijke relatie is ontstaan, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

5.    Bescherming persoonsgegevens
GeriCall treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen GeriCall. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van bevoegd personeel door middel van 2 factor authenticatie. Daarnaast wordt privacy gevoelige informatie enkel uitgewisseld met de zorgorganisatie door middel van een beveiligde omgeving.

6.    Verwerking buiten Nederland
Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen buiten Nederland. GeriCall heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere

landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar GeriCall passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

7.    Bezoekers website: Cookies
GeriCall maakt op de website gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over het gebruik van de gebruiker van de website van GeriCall.

Zo kan GeriCall bepaalde informatie automatisch verzamelen en opslaan wanneer u onze website bezoekt. GeriCall kan dan bijvoorbeeld iedere keer dat u onze website bezoekt uw IP-adres en browser informatie opslaan. Ook vergaart GeriCall informatie over bezoek- patronen en sitegebruik. De informatie die GeriCall van u ontvangt, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. Zo kan GeriCall het aanbod en de navigatie van de website verder verbeteren.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, kunt u deze cookies uitzetten via de instellingen van uw internetbrowser. Dit kan echter het functioneren van de website van GeriCall op uw browser negatief beïnvloeden.

Daarnaast gebruikt GeriCall tracking cookies. Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. De advertenties worden gebruikt om nieuwe medewerkers voor GeriCall te werven. Dit is enkel mogelijk indien u hiervoor bij het bezoeken van de website expliciet toestemming verleent. Uw toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

8.    Rechten van betrokkenen
u hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Voor de uitvoering van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van GeriCall: privacy@gericall.nl

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door GeriCall, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via privacy@gericall.nl. De Functionaris Gegevensbescherming zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.    Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019